Samurai AKITA - Tazawako Kakunodate TRAVEL GUIDE

มีอะไรใหม่

แจ้งยกเลิกการปิดถนน หุบเขาดากิงาเอริ Promenade

抱返り渓谷遊歩道通行止め解除日のお知らせ

หุบเขาดากิงาเอริ คือ

โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม (วันศุกร์/วันหยุดนักขัตฤกษ์)

●มีหมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งตามสถานที่ต่างๆ

ท่อโลหะส่งเสียงได้รับการติดตั้งแล้ว 5 แห่งตามแนวทางเดิน หุบเขาดากิงาเอริ โปรดใช้มันเท่าที่จำเป็นเพื่อ ``เคาะมันเพื่อให้คนอื่นรู้'' เมื่อคุณออกไปเดินเล่น
นอกจากนี้การเดินคนเดียวยังเป็นอันตราย ดังนั้นโปรดไปพร้อมกันสองคนขึ้นไป