Samurai AKITA - Tazawako Kakunodate TRAVEL GUIDE

มีอะไรใหม่

ข้อมูลถนนล่าสุดในพื้นที่ ทาซาวะโกะ(ณ วันที่ 10 พฤษภาคม)

田沢湖エリア最新道路情報(5月10日現在)

เราจะแจ้งข้อมูลถนนล่าสุดให้กับคุณในวันที่ 10 พฤษภาคม

*การปิดถนนในเวลากลางคืนและระยะเวลาการปิดขึ้นอยู่กับแผนเท่านั้น

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพถนนในอนาคต โปรดทราบว่า